Gratis verzending vanaf € 60.-

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN – NEDERLANDS

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN
1.1 De Algemene Voorwaarden van By Ferial zijn van toepassing op alle overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen tussen By Ferial en de klant, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een Overeenkomst. De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik door de klant van de website.
1.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden uitgesloten.
1.3 In verband met de specifieke aard van een bepaalde Overeenkomst kan in die Overeenkomst worden afgeweken van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 2: COMMUNICATIE TUSSEN BY FERIAL EN DE KLANT
2.1 Iedere communicatie tussen By Ferial en de klant kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.
2.2 De door By Ferial opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de klant.
2.3 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van leverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van de klant, komt dit voor risico van de klant, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

ARTIKEL 3: INFORMATIEPLICHTEN BY FERIAL
3.1 By Ferial draagt er zorg voor dat de Algemene Voorwaarden voor of bij het sluiten van de Overeenkomst aan de klant al dan niet elektronisch ter hand worden gesteld. De klant is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de Algemene voorwaarden en de Overeenkomst, door middel van daartoe op de Website beschikbare faciliteiten, en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie.

ARTIKEL 4: TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
4.1 Uitingen van By Ferial op de website met betrekking tot het ter beschikking stellen van producten en/of diensten gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten en/of diensten. De overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van By Ferial van de bestelling van de klant. De bevestiging zal elektronisch plaatsvinden via de website en/of email.

ARTIKEL 5: PRIJZEN EN BETALING
5.1 De klant betaalt voor de middels de website bestelde producten en/of diensten de in de overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de door By Ferial aangegeven wijze.
5.2 Prijzen zijn inclusief BTW en andere overheidsheffingen. De op de website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. De prijs die is vermeld in het formulier is bindend. Indien de in het formulier vermelde prijs hoger is dan de elders op de website van By Ferial op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst vermelde prijs, heeft de klant het recht de overeenkomst binnen twee dagen na de totstandkoming daarvan te ontbinden.
5.3 Mocht er onverhoopt een prijs worden weergegeven die logischerwijs niet juist blijkt te zijn (bijv. een heren shirt voor €5,90 i.p.v. €59,00), dan heeft By Ferial het recht om bestelde artikelen niet te leveren, en wordt de aankoopprijs natuurlijk teruggestort binnen 3 werkdagen, als dit gewenst is.

ARTIKEL 6: LEVERING
6.1 By Ferial streeft ernaar om alle geplaatste bestellingen te leveren binnen 2-5 werkdagen, nadat betaling is voltooid. Mocht deze levertijd niet behaald worden (wegens bijv. extreme drukte), dan krijgt u altijd een mailtje met een update. By Ferial is op geen enkele manier aansprakelijk als levering op een later genoemd tijdstip plaatsvindt.
6.2 Het overschrijden van de leveringstijd en/of het overschrijden van de termijn van dertig dagen geeft de klant het recht de aankoop ongedaan te maken.
6.3 By Ferial heeft het recht om aankopen te versturen in deelleveringen.
6.4 By Ferial informeert de klant zo spoedig mogelijk per e-mail en/of telefoon wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is. In overleg geeft By Ferial de klant de mogelijkheid om voor het betaalde bedrag een ander product uit te zoeken en/of de aankoopsom (evt. gedeeltelijk) retour te ontvangen.
6.5 Producten die worden verstuurd door By Ferial zijn verzekerd tot het moment van afgifte aan de klant.
6.6 Bestellingen die na driemaal aangeboden te zijn niet in ontvangst konden worden genomen door de klant worden retour gezonden naar By Ferial. Een retour zending van de koeriersdienst wordt behandeld door By Ferial als een standaard retourzending van de klant. (Zie Artikel 8)
6.7 Eventuele klachten met betrekking tot de staat waarin de producten zijn afgeleverd bij de klant
moeten binnen twee werkdagen na ontvangst per e-mail of telefonisch worden gemeld bij By Ferial.

ARTIKEL 7: PRIVACY
7.1 De klant is ervan op de hoogte dat By Ferial de persoonsgegevens van de klant verwerkt, met inbegrip van gegevens over de activiteiten van de klant op de website, zoals de bezochte pagina’s, de tijd die op verschillende onderdelen van de website wordt doorgebracht, het internetadres van de website waar de klant vandaan komt en de producten of diensten die de klant heeft besteld.
By Ferial slaat deze gegevens op in een databank die wordt gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst, waaronder mede begrepen maatregelen om de dienstverlening aan de klant te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen aan de klant.

ARTIKEL 8: RETOURZENDINGEN
8.1 Aankopen bij By Ferial kunnen na annulering per e-mail binnen zeven werkdagen retour worden gezonden en /of worden omgeruild.
8.2 By Ferial neemt alleen producten retour wanneer deze in nieuwe, ongebruikte en ongedragen staat zijn en met alle oorspronkelijke verpakkingsetiketten en kledinglabels aangehecht.
8.3 De aankoopkosten exclusief verzendkosten naar de klant worden binnen 3 werkdagen nadat de
retourbestelling ontvangen is teruggestort op het rekeningnummer van de klant.

ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID
9.1 By Ferial is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de klant of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de producten of diensten.

ARTIKEL 10: OVERMACHT
10.1 By Ferial heeft het recht de overeenkomst te ontbinden als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop By Ferial feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

ARTIKEL 11: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
11.1 Op de algemene voorwaarden en de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
11.2 De overeenkomsten tussen By Ferial en de klant worden gesloten in het Engels. De Nederlandse wetten zijn hierbij van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Rotterdam.

Rotterdam, April 2012
By Ferial
KVK nummer: 30285364

Lieve klant, wegens enorme (Vaderdag) drukte, kan de levertijd varieren tussen 0-2 weken. Is je bestelling voor Vaderdag? Zet het even in de notities aub, dan hou ik daar rekening mee! De uiterste besteldatum voor Vaderdag is zondag 2 juni! Liefs, Ferial
+